banner212

banner211

Şiddet tasarısı yasallaştı..

Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik tasarı TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

Diğer 05.01.2012, 11:25
Şiddet tasarısı yasallaştı..
banner218
Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik tasarı TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı..

Kanuna göre, ev sahibi spor kulüpleri, spor alanlarında sağlık ve
güvenliğe kadar ilgili spor federasyonları ve uluslararası spor federasyonlarınca
belirlenen önlemleri almakla yükümlü olacak.


Çocuklar ve engellilerin müsabakaları izleyebilmeleri için yer tahsis
edilecek. Seyircilerin oturma yerleri numaralandırılacak, kapasitenin üzerinde ve
biletsiz seyirci alınamayacak.


''Elektronik biletle'' maça girilebilecek. Bu amaçla elektronik kart
oluşturulacak. Elektronik kartta, kişinin adı, soyadı, kimlik numarası ve
fotoğrafı olacak. Seyircinin, izlemek istediği maçın bileti bu karta yüklenecek.
Stadyuma bu kart gösterilerek girilecek.


Bilet organizasyonu ve seyircilerin spor alanlarına giriş ve çıkışlarına
ilişkin denetim yetkisi federasyonlara ait olacak. Federasyonlar bu amaçla
merkezi kontrol sistemi oluşturacak. Elektronik kart için alınan kişisel bilgiler
federasyon bünyesindeki bir merkezi veri tabanında tutulacak. Veri tabanı Maliye
ve İçişleri bakanlıklarının erişimine açık olacak. Elektronik kart ve biletlerin
satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamalar kulüpler tarafından, sistem
üzerinden merkezi satışlar ise ilgili federasyonlarca yapılacak. Elektronik kart
bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasında ilgili federasyonlar yetkili
olacak. Federasyonlar bu yetkilerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere
devredebilecek.


Merkezi bilet pazarlamadan elde edilecek gelirler kulüplere ait olacak,
bu gelirler, kamu kuruluşlarına ait alacaklar hariç, haczedilemeyecek.


Spor alanlarında; güvenliğin sağlanması ve bu düzenlemelere aykırı
davrananların tespiti amacıyla gerekli teknik donanımlar kurulacak.


Basketbol, voleybol ve hentbol dalları elektronik kart kapsamı dışında
olacak.


Spor kulüpleri, genel kollukla birlikte görev yapmak üzere, yetecek
sayıdaki özel güvenlik görevlisini, seyirci ve sporcuların sahadan ayrılacağı
zamana kadar müsabakanın yapılacağı yerde bulunduracak ve spor alanının iç
güvenliğini sağlayacak.


Maç günü görevde olmayan kolluk görevlileri, günlük harcırahın iki katı
kadar ödenekle maçlarda görevlendirilebilecek. Bu harcırah, günlük 50-60 TL
arasında değişecek.


Özel güvenlik görevlileri ateşli silah taşıyamayacak. Spor kulüpleri,
yönetim kurulu üyeleri arasından bir veya birkaç kişiyi, taraftardan sorumlu
kulüp temsilcisi olarak belirleyecek.


Spor müsabakalarında, müsabaka alanının çevresinde bulunan ve insan
hayatı açısından tehlike oluşturabilecek yerlerde müsabakaların seyredilmemesi
için il veya ilçe spor güvenlik kurulları gerekli önlemleri alacak.-ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİNE AĞIR CEZA-


Şike ve teşvik primine ağır cezalar getiriliyor. Bir spor müsabakasının
sonucunu etkilemek amacıyla, bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden
kişi 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasına
çarptırılacak. Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu suçtan dolayı müşterek
fail olarak cezalandırılacak. Şikeye katkıda bulunan kişiler de aynı cezaya
mahkum edilecek.


Maçtan önce şike ve teşvik primini ihbar edene ceza verilmeyecek. Suçun;
kamu görevinin sağladığı güven veya nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle, spor
kulübünün yönetim kurulu başkan veya üyelerince, örgüt faaliyeti çerçevesinde,
bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla işlenmesi halinde verilecek ceza
yarı oranında artırılacak.


Milli takımların veya milli sporcuların başarılı olmasını sağlamak
amacıyla, spor kulüplerince kendi takım oyuncularına veya teknik heyetine
müsabakada başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla prim verilmesi veya vaadinde
bulunulması halinde bu cezalar uygulanmayacak.-YASAK MADDELERLE İLE İLGİLİ CEZALAR-


Spor alanlarına ruhsatlı dahi olsa silah, bulundurulması yasak olmayan
kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya
yakıcı maddeler ile uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile alkollü içecekler
sokulamayacak.


Genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlileri, izleyicilerin
üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol edebilecek ve
arayabilecek. Spor müsabakası öncesinde, esnasında, sonrasında, spor alanının
çevresinde ve müsabakanın yapılacağı yere geliş ve gidiş güzergahlarında
taraftarların üzeri ve eşyası aranabilecek.


Kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı,
yanıcı veya yakıcı maddeleri spor alanlarına sokan kişi, 3 aydan 1 yıla kadar
hapis; müsabaka düzenini bozabilecek veya çevreyi kirletebilecek nitelikte her
türlü maddeyi sokan kişi ise 20 günden az olmamak üzere adli para cezasına mahkum
edilecek. Bu alet veya maddeleri seyircilere vermek amacıyla spor alanına sokan
veya spor alanında seyircilere temin eden kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
cezasına çarptırılacak.


Bu alet veya maddeleri spor alanında kullanan kişi, bu nedenle maç
düzeninin bozulması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına mahkum
edilecek.


Spor alanlarına müsabaka sırasında uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile
alkollü içecek sokan kişi, adli para cezasına çarptırılacak.


Spor alanlarına sokulması yasak olmayan maddeleri kullanarak müsabaka
düzeninin bozulmasına sebebiyet veren kişi, adli para cezasına mahkum edilecek.-HAKARET İÇEREN TEZAHÜRAT-


Hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda
bulunan taraftarlara, şikayet şartı aranmaksızın, 15 günden az olmamak üzere adli
para cezası verilecek.


Spor alanlarında veya çevresinde toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik
köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret edici söz ve davranışlarda
bulunan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Bu suçların,
yazılı pankart taşınarak ve asılarak ya da duvarlara yazı yazılarak işlenmesi
halinde ceza yarı oranında arttırılacak.


Bileti olmadan spor alanlarına giren kişi adli para cezasına mahkum
edilecek.


Maçlara girmesi yasaklanan kişi, maça biletsiz girerse 3 aydan 1 yıla
kadar hapis cezasına mahkum edilecek.


Spor alanlarına söz konusu düzenlemelere aykırı olarak seyirci kabul eden
veya kabul edilmesini sağlayan kişiye 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası
verilecek.


Elektronik kartı yetkisiz olarak üreten, satan, satışa arz eden,
devreden, satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi 1 yıldan 4 yıla kadar hapis
ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak. Maç için seyirci
kabulüne başlanmasından tahliyesine kadarki zaman içinde yetkisiz olarak müsabaka
alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine
giren kişiye, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek. Müsabakalarda meydana
gelen zararların tazmini konusunda zarar veren kişiler ve onların taraftarı
olduğu spor kulübü müteselsilen sorumlu olacak.-SEYİRDEN YASAKLANMA-


Şiddet olaylarına karışan kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek
amacıyla spor alanlarına girişinin yasaklanmasını öngören ''seyirden yasaklanma''
uygulaması da getiriliyor.


Kişinin, düzenlemede tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili
kanunlardaki suçlardan dolayı hakkında güvenlik tedbiri olarak spor
müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verilecek.


Hükmün kesinleşmesiyle infazına başlanan seyirden yasaklanma yaptırımının
süresi, cezanın infazı tamamlandıktan itibaren bir yıl geçmesiyle sona erecek. Bu
güvenlik tedbirine ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilmesi halinde,
hükmün kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl geçmesiyle bu güvenlik tedbirinin
uygulanmasına son verilecek.


Bu suçlardan dolayı hakkında soruşturma başlatılan kişi, mahkeme
tarafından karar verilinceye kadar tedbiren maçlara alınmayacak. Alkol,
uyuşturucu ya da uyarıcı madde etkisi altında olduğu açıkça anlaşılan kişi, spor
alanlarına giremeyecek. Bu şekilde giren kişi dışarı çıkmamakta ısrar ederse zor
kullanılarak dışarı çıkartılacak.


Seyirden yasaklanan kişi, taraftarı olduğu kulübün maçının yapılacağı
gün, maçın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın
genel kolluk birimine başvurmak zorunda olacak.-ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞE NEDEN OLABİLECEK AÇIKLAMALAR-


Müsabakalarda özel güvenlik görevlisi bulundurma yükümlülüğüne aykırı
hareket eden spor kulüplerine, eksik özel güvenlik görevlisi sayısı itibarıyla
100 TL idari para cezası verilecek. Elektronik bilet uygulamasına geçilmemiş spor
alanlarına biletsiz ya da kapasitenin üstünde seyirci alan spor kulübüne
verilecek cezanın alt limiti 5 bin TL, üst limiti ise 50 bin TL olacak. Bu hüküm,
profesyonel futbol ligi maçlarında uygulanacak.


Spor müsabakalarının güvenlik veya düzenini bozabilecek ya da sporda
şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunan kişilere
5 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek.


Şiddeti teşvik edecek açıklamaları yayımlayan basın ve yayın organı
işleticisine 100 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek.
HSYK'nın görevlendireceği asliye ve ağır ceza mahkemeleri bu suçlara
bakacak.


En üst futbol liginde bulunan kulüpler bir yıl, diğer kulüp veya
kuruluşlar ise 3 yıl içinde maç biletlerini elektronik sistemde oluşturacak,
kamera sistemini kuracak, ev sahibi ve misafir takımların bekletme odalarını
oluşturacak.


Devlet Bakanı Faruk Özak, tasarının kanunlaşmasının ardından yaptığı
teşekkür konuşmasında, beden eğitim yüksek okullarından mezun olanların istihdam
sorunlarını çözmek için çok sayıda tesis inşa ettiklerini söyledi. Özak, bu
konuda başka formüller üzerinde de çalıştıklarını söyledi.


Kanunun hayırlı olmasını dileyen Özak, ''Sporun birleştirici özelliğini
burada da gördük. Spor tüm dünya milletlerini birbirine bağlayan sosyolojik bir
olgu'' dedi.-GÖRÜŞMELERDEN-


Temel yasa olarak görüşülen tasarının tümü ve bölümleri üzerinde
milletvekilleri görüşlerini dile getirdiler.


CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, çok hayırlı bir iş yapıldığını
belirterek, yıllardır sporda şiddetten çok çekildiğini ifade etti.


Konuya ilişkin olarak kurulan TBMM Araştırma Komisyonunun raporu
tamamlanmadan ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Telekom Arena stadyumunun
açılışında protesto edildiği için'' yasa tasarısının apar topar görüşüldüğünü
savunan Sevigen, eski TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar'ın açılışta yaptığı
konuşmada, Galatasaraylı yöneticilere hakaret ettiğini öne sürdü. Sevigen,
''Adnan Polat size yakınlaştı diye Galatasaray taraftarı onu gömdü'' diye
konuştu.


Komisyon adına konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü,
tasarının Erdoğan'a protesto nedeniyle apar topar görüşüldüğü iddiasının doğru
olmadığını söyledi. Köylü, tasarının olaydan önce Meclis'e geldiğini bildirdi.
Tasarıyla, protestonun değil hakaretin cezalandırıldığını ifade eden
Köylü, 2004 yılında çıkarılan yasanın iyi uygulanmaması nedeniyle tasarının
gündeme geldiğini belirtti.


Araştırma komisyonunun görüşlerinden yararlanıldığını kaydeden Köylü,
''Tasarıyla sporda şiddet önemli ölçüde önlenecektir'' dedi.-''HAKEMLER MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRİYOR''-


AK Parti Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş, hakemlerin maçın
kaderini etkilediklerini iddia ederek, ''Duyuyoruz, bu sene şu takım şampiyon
olacak, diye'' görüşünü dile getirdi.


Göktaş, Beşiktaş-Trabzonspor maçını yöneten hakeme 2 hafta maç
verilmediğini söyledi.


Trabzonspor'un ilk yarıyı 9 puan önde bitirdiğini anımsatan Göktaş,
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın ''Trabzonspor'un penaltılarına
bakmak lazım'' dediğini, ''bu demecin yettiğini'' ifade etti.


Stadyumlarda ''protokol krizi'' yaşandığını belirten Göktaş, ''Komutan,
genel müdür yeri'' diye milletvekillerinin oturdukları yerlerden
kaldırıldıklarını kaydetti. Göktaş, ''Milletvekilinin yeri neresidir, bilinmesi
lazım'' dedi.


CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, ''protokol krizi'' konusunda
Göktaş'a hak verdiğini söyledi.


Tüzün de araştırma komisyona raporunun tasarı hazırlanırken dikkate
alınmadığını ifade ederek, ''Bu, Yüce Meclise saygısızlıktır'' dedi.
MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, da araştırma komisyonu görüşlerinin
dikkate alınmamasından yakındı.


Tasarının yasalaşmasının ardından Başkanvekili Nevzat Pakdil, 5 Nisan
Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

banner220
Yorumlar (0)